Lịch công tác
Thứ hai, ngày 25/09/2023
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

Thứ ba, ngày 26/09/2023
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

Thứ tư, ngày 27/09/2023
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

Thứ năm, ngày 28/09/2023
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

Thứ sáu, ngày 29/09/2023
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Bích Luyện Hiệu trưởng làm việc tại trường

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23 / 09 / 2023