THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2019 - 2020 (Thực hiện từ ngày 9/9/2019)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY
                             
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
                  (Thực hiện từ ngày 09/9/2019)              
Thứ Tiết 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C
2 Sáng 1 TOÁN   TOÁN TOÁN     TOÁN TOÁN     Đ ĐỨC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN T ĐỌC TOÁN TIN TOÁN
2 T.VIỆT   ÂN MT     T ĐỌC T ĐỌC     TOÁN Đ ĐỨC Đ ĐỨC T ĐỌC ANH T ĐỌC TD ANH T ĐỌC TIN KT
3 T.VIỆT   T.VIỆT T.VIỆT     MT ÂN     T ĐỌC TD TIN K Chuyện T ĐỌC TD T ĐỌC TOÁN ANH TOÁN T ĐỌC
4 Đ. ĐỨC   T.VIỆT T.VIỆT     T ĐỌC T ĐỌC     K Chuyện BDTV TIN ANH C TẢ C TẢ ANH KHOA HĐNG KHOA TD
5                                          
Chiều 1   T.VIỆT   Đ. ĐỨC T.VIỆT T ĐỌC     TD TOÁN TNXH T ĐỌC   TD LTVC Đ ĐỨC L.SỬ C TẢ   T ĐỌC KHOA
2   T.VIỆT   TNXH T.VIỆT T ĐỌC     ANH TD C TẢ K Chuyện   Đ ĐỨC MT TLV ĐỊA ANH   C TẢ C TẢ
3   TOÁN   HĐNG ÂN TOÁN     TOÁN ANH BDTV BDT   TNXH KHOA K Chuyện ANH L.SỬ   MT HĐNG
4   PTN     TOÁN T.VIẾT     T ĐỌC T ĐỌC                      
5           TNXH     T ĐỌC T ĐỌC                      
3 Sáng 1 TC TOÁN   T.VIỆT     ANH TOÁN     TIN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN Đ ĐỨC TOÁN
2 ANH ÂN   T.VIỆT     TOÁN C TẢ     TIN C TẢ T ĐỌC C TẢ HĐNG ANH KHOA LTVC K Chuyện TOÁN TD
3 T.VIỆT ANH   TOÁN     ÂN TC     TOÁN TNXH K Chuyện T.VIẾT ANH LTVC TIN ĐỊA C TẢ TD ANH
4 T.VIỆT TC   ANH     K Chuyện K Chuyện     BDT ANH C TẢ ANH T ĐỌC KHOA TIN ANH TD LTVC K Chuyện
5 TD           HĐNG TD                          
Chiều 1   TNXH TOÁN   T.VIỆT K Chuyện     TOÁN T.VIẾT T ĐỌC   ANH TIN TD L.SỬ ÂN K Chuyện LTVC ANH SỬ
2   T.VIỆT T.VIỆT   T.VIỆT ANH     TNXH MT ANH   TD TIN LTVC PTN ANH KHOA KHOA AN Đ ĐỨC
3   T.VIỆT T.VIỆT   TD TOÁN     ANH TOÁN PTN   MT ÂN Đ ĐỨC ĐỊA K Chuyện HĐNG T ĐỌC TD ĐỊA
4     ANH   TOÁN TD     MT TD                      
5     HĐNG   PTN C TẢ     C TẢ C TẢ                      
4 Sáng 1 TOÁN   TOÁN T.VIỆT     TOÁN ANH     TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TIN ANH TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
2 HĐNG   ANH T.VIỆT     T ĐỌC TOÁN     ANH T ĐỌC ANH T ĐỌC TIN TOÁN T ĐỌC T ĐỌC TLV T ĐỌC ANH
3 T.VIỆT   TD TOÁN     TNXH T ĐỌC     LTVC ANH T ĐỌC ANH TOÁN T ĐỌC PTN ANH TIN HĐNG T ĐỌC
4 T.VIỆT   T.VIỆT ANH     TD T.VIẾT     HĐNG LT&C TC TNXH TLV KHOA C TẢ TLV TIN K Chuyện LTVC
5     T.VIỆT       C TẢ LT&C                          
Chiều 1 ÂN T.VIỆT     T.VIỆT TOÁN     TOÁN TOÁN ANH TC LT&C   ANH HĐNG ANH Đ. ĐỨC PTN L.SỬ TIN
2 TNXH T.VIỆT     T.VIỆT MT     T ĐỌC ANH AN T.VIẾT HĐNG   L.SỬ ANH LTVC PTN L.SỬ KHOA TIN
3 PTN Đ. ĐỨC     TNXH T ĐỌC     K Chuyện T ĐỌC TD ANH TNXH   ĐỊA LTVC KT ÂN ĐỊA ANH MT
4   MT     TOÁN TD     PTN AN                      
5   HĐNG       TC     T.VIẾT PTN                      
5 Sáng 1 TOÁN     PTN T.VIỆT   TOÁN TOÁN     TOÁN TIN TOÁN TOÁN TOÁN ANH TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
2 MT     T.VIỆT T.VIỆT   LT&C TLV     T.VIẾT TIN ANH C TẢ PTN KT LTVC LTVC LTVC TLV ÂN
3 T.VIỆT     T.VIỆT TOÁN   T.VIẾT MT     TC TOÁN PTN TC ANH TOÁN TLV TIN Đ ĐỨC KT TLV
4 T.VIỆT     ÂN MT   Đ ĐỨC Đ ĐỨC     C TẢ C TẢ T.VIẾT LT&C K Chuyện TLV HĐNG TIN KHOA LTVC PTN
5       TOÁN     PTN HĐNG                          
Chiều 1   TOÁN Đ. ĐỨC   TC TOÁN     TOÁN TOÁN TD TNXH TNXH BDT  TD TIN Đ. ĐỨC MT ANH PTN LTVC
2   T.VIỆT PTN   Đ ĐỨC ANH     Đ ĐỨC TNXH TLV TD C TẢ HĐNG ÂN TIN MT TD KT ANH KHOA
3   T.VIỆT T.VIỆT   ANH LT&C     LT&C LT&C TNXH HDNG TD PTN KT ÂN KHOA KT MT ĐỊA ANH
4   TD T.VIỆT     PTN     ÂN TC                      
5                                          
6 Sáng 1 TOÁN   TOÁN TD   TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN     Toán Toán ANH   TOÁN
2 T.VIỆT   T.VIỆT T.VIỆT   ÂN ANH C TẢ TLV TLV ANH PTN ANH TLV     TLV TD TOÁN   TLV
3 T.VIỆT   T.VIỆT T.VIỆT   Đ ĐỨC TD ANH HĐNG Đ ĐỨC MT TLV TLV ANH     TD TLV TLV   ANH
4 ANH   MT TC   HĐNG C TẢ PTN TD K Chuyện SHL SHL BDT TD     SHL SHL SHL   SHL
5 SHL     SHL                                  
Chiều 1   T.VIỆT TNXH   T.VIỆT C TẢ TC TNXH C TẢ C TẢ   ÂN BDTV MT TOÁN TOÁN     TD TOÁN  
2   T.VIỆT TC   T.VIỆT TLV TLV TD TC HĐNG   MT ÂN BDTV KHOA TD     ANH TLV  
3   TOÁN SHL   ANH SHL SHL SHL SHL SHL   ANH SHL SHL TLV MT     ÂN ANH  
4   ANH     HĐNG                   SHL SHL       SHL  
5   SHL     SHL                                
7 Sáng 1 TANN TANN KNS TANN KNS TANN KNS KNS   KNS KNS                    
2 KNS KNS   KNS   KNS TANN TANN   TANN TANN                    
3                       TANN TANN TANN TANN KNS   KNS   KNS  
4                       KNS KNS KNS KNS TANN   TANN TANN TANN KNS
5                                         TANN
Chiều 1                                          
2                                          
3                                          
4                                          
5                                          

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu