LỊCH TRỰC TỪ 13/04 - 19/4


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LỊCH PHÂN CÔNGTRỰC PHÒNG, CHỐNG Covid-19

STT

Ngày trực

Buổi

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

 

13/04/2020 (Thứ 2)

Sáng

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

934317188

Lê Văn Vinh

Giáo viên

0378575960

Chiều

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

934317188

Lê Văn Vinh

Giáo viên

0378575960

 

2

 

14/04/2020 (Thứ 3)

Sáng

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

0934317188

Phạm Thị Dương

GV

0386175218

Chiều

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

0934317188

Phạm Thị Dương

GV

0386175218

 

 

3

 

15/04/2020 (Thứ 4)

Sáng

Nguyễn Thị Thùy

P. H trưởng

0766451858

Nguyễn Thị Huyền Dịu

TPT Đội

0904167358

Chiều

Nguyễn Thị Thùy

P. H trưởng

0766451858

Nguyễn Thị Huyền Dịu

TPT Đội

0904167358

 

4

16/04/2020 (Thứ 5)

Sáng

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

0984221568

Nguyễn Thị Huyên

Giáo viên

0972405844

Chiều

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

0984221568

Nguyễn Thị Huyên

Giáo viên

0972405844

 

 

5

 

17/04/2020 (Thứ 6)

Sáng

Nguyễn Thị Thùy

P. H trưởng

0766451858

Hoàng Văn Đại

GV

0904167358

Chiều

Nguyễn Thị Thùy

P. H trưởng

0766451858

Hoàng Văn Đại

GV

0904167358

 

6

 

18/04/2020 (Thứ 7)

Sáng

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

0984221568

Yên Thị Hải

GV

0978258170

Chiều

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

0984221568

Yên Thị Hải

GV

0978258170

 

 

7

 

19/04/2020 (Chủ nhật)

Sáng

Nguyễn Thùy Linh

GV

0904451124

Hoàng Thị Thu Hằng

GV

0399287588

Nguyễn Thị Nhung

NV

0983306123

Chiều

Nguyễn Thùy Linh

GV

0904451124

Hoàng Thị Thu Hằng

GV

0399287588

Nguyễn Thị Nhung

NV

0983306123

Lưu ý: Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

 

                                                                          Hồng Thái Tây, ngày 10 tháng 4 năm 2020

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                       Vũ  Đình Cừ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu