THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2019-2020 (Thực hiện từ ngày 28/10/2019)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY
                             
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
                  (Thực hiện từ ngày 28/10/2019)              
Thứ Tiết 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C
2 Sáng 1 TANN   TOÁN TOÁN     TANN ÂN     Đ ĐỨC TOÁN TOÁN T ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN T ĐỌC TOÁN TIN TOÁN
2 TOÁN   TANN MT     T ĐỌC TANN     TOÁN Đ ĐỨC Đ ĐỨC K Chuyện ANH T ĐỌC TD ANH T ĐỌC TIN PTN
3 T.VIỆT   ÂN TANN     T ĐỌC TOÁN     TANN BDTV TIN TOÁN T ĐỌC TD T ĐỌC TOÁN ANH TOÁN HĐNG
4 T.VIỆT   T.VIỆT T.VIỆT     MT T ĐỌC     T ĐỌC TANN TIN TANN C TẢ C TẢ ANH KHOA HĐNG KHOA TD
5 Đ. ĐỨC   T.VIỆT T.VIỆT     TOÁN T ĐỌC     K Chuyện TD   ANH TANN     TANN      
Chiều 1   T.VIỆT   Đ. ĐỨC TOÁN TOÁN     TD TOÁN TNXH T ĐỌC   TD PTN TANN L.SỬ C TẢ   T ĐỌC KHOA
2   T.VIỆT   PTN TANN TANN     TOÁN TD C TẢ K Chuyện   Đ ĐỨC MT Đ ĐỨC ĐỊA ANH   C TẢ T ĐỌC
3   TANN   HĐNG ÂN T ĐỌC     T ĐỌC Đ ĐỨC BDTV BDT   PTN LTVC TLV ANH L.SỬ   MT TANN
4   Đ. ĐỨC     T.VIỆT T ĐỌC     T ĐỌC T ĐỌC           K Chuyện       TANN C TẢ
5   PTN     T.VIỆT TNXH     C TẢ T ĐỌC                      
3 Sáng 1 TC TOÁN   T.VIỆT     ANH TOÁN     TIN TOÁN T ĐỌC TOÁN TOÁN ANH TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
2 ANH TC   T.VIỆT     TOÁN C TẢ     TIN PTN K Chuyện C TẢ HĐNG TOÁN KHOA LTVC K Chuyện LTVC TD
3 T.VIỆT ANH   TOÁN     ÂN PTN     TOÁN C TẢ TOÁN T.VIẾT ANH LTVC TIN ĐỊA C TẢ TD ANH
4 T.VIỆT ÂN   ANH     K Chuyện K Chuyện     BDT ANH C TẢ ANH T ĐỌC KHOA TIN ANH TD PTN K Chuyện
5 TD           HĐNG TD                          
Chiều 1   HĐNG TOÁN   T.VIỆT K Chuyện     TOÁN TOÁN T ĐỌC   MT TIN TD L.SỬ ÂN K Chuyện TANN ANH SỬ
2   T.VIỆT T.VIỆT   T.VIỆT ANH     T ĐỌC MT ANH   TD TIN LTVC PTN ANH KHOA LTVC AN Đ ĐỨC
3   T.VIỆT T.VIỆT   TD TOÁN     ANH TANN PTN   ANH ÂN Đ ĐỨC ĐỊA K Chuyện HĐNG KHOA TD ĐỊA
4     ANH   PTN TD     MT TD     TANN           T ĐỌC    
5     HĐNG   TOÁN C TẢ     TANN C TẢ                      
4 Sáng 1 KNS   KNS KNS     TOÁN ANH     KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS TOÁN KNS
2 T.VIỆT   ANH T.VIỆT     T ĐỌC TOÁN     TOÁN ANH PTN TOÁN TIN ANH TOÁN TOÁN TOÁN T ĐỌC TOÁN
3 T.VIỆT   TD T.VIỆT     PTN T ĐỌC     ANH T ĐỌC ANH T ĐỌC TIN TOÁN T ĐỌC T ĐỌC TLV HĐNG ANH
4 HĐNG   T.VIỆT TOÁN     TD T.VIẾT     LTVC TOÁN T ĐỌC ANH TOÁN T ĐỌC PTN ANH TIN K Chuyện T ĐỌC
5 TOÁN   T.VIỆT ANH     C TẢ LT&C     HĐNG LT&C TOÁN TNXH TLV KHOA C TẢ TLV TIN   LTVC
Chiều 1 ÂN T.VIỆT     T.VIỆT TOÁN     TOÁN TOÁN ANH TC LT&C   ANH HĐNG ANH Đ. ĐỨC PTN L.SỬ TIN
2 TNXH T.VIỆT     T.VIỆT MT     K Chuyện ANH AN T.VIẾT HĐNG   L.SỬ ANH LTVC PTN L.SỬ KHOA TIN
3 PTN TOÁN     TNXH T ĐỌC     T.VIẾT T ĐỌC TD ANH TNXH   ĐỊA LTVC KT ÂN ĐỊA ANH MT
4   MT     TOÁN TD     PTN AN                      
5   TNXH       TC     ANH TNXH                      
5 Sáng 1 TOÁN     TOÁN T.VIỆT   TOÁN TOÁN     TOÁN TIN TOÁN TOÁN TOÁN ANH TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
2 MT     T.VIỆT T.VIỆT   LT&C TLV     T.VIẾT TIN ANH C TẢ KHOA KT LTVC LTVC LTVC TLV ÂN
3 T.VIỆT     T.VIỆT TOÁN   T.VIẾT MT     TC TD T.VIẾT TC ANH TOÁN TLV TIN Đ ĐỨC KT TLV
4 T.VIỆT     ÂN MT   Đ ĐỨC Đ ĐỨC     TD TOÁN TC LT&C K Chuyện TLV HĐNG TIN KHOA LTVC KT
5       TNXH     TNXH HĐNG                          
Chiều 1   KNS TOÁN   TC TOÁN     TOÁN TOÁN C TẢ TNXH TNXH BDT  TD TIN Đ. ĐỨC MT ANH Đ ĐỨC LTVC
2   TOÁN Đ. ĐỨC   KNS ANH     Đ ĐỨC PTN TLV C TẢ C TẢ HĐNG KT TIN MT TD KT ANH KHOA
3   T.VIỆT PTN   Đ ĐỨC LT&C     LT&C LT&C TNXH HDNG TD TNXH KHOA ÂN KHOA KT MT ĐỊA ANH
4   T.VIỆT T.VIỆT   ANH PTN     ÂN TC                      
5   TD T.VIỆT     T.VIẾT     TNXH T.VIẾT                      
6 Sáng 1 TOÁN   TOÁN TD   KNS KNS KNS KNS KNS TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN     Toán Toán ANH   TOÁN
2 T.VIỆT   T.VIỆT T.VIỆT   TOÁN TOÁN ANH TOÁN TOÁN ANH TNXH ANH TLV     TLV TD TOÁN   TLV
3 T.VIỆT   T.VIỆT T.VIỆT   ÂN ANH TOÁN TLV TLV MT TLV TLV ANH     TD TLV TLV   ANH
4 ANH   MT TC   Đ ĐỨC TD C TẢ HĐNG K Chuyện SHL SHL BDT TD     SHL SHL SHL   SHL
5 SHL     SHL   HĐNG C TẢ TC TD C TẢ                      
Chiều 1   T.VIỆT TNXH   T.VIỆT C TẢ TC TNXH C TẢ ANH   ÂN BDTV MT TOÁN TOÁN     TD TOÁN  
2   T.VIỆT TC   T.VIỆT TLV TLV TD TC HĐNG   MT ÂN BDTV ÂN TD     ANH TLV  
3   TOÁN SHL   ANH SHL SHL SHL SHL SHL   ANH SHL SHL TLV MT     ÂN ANH  
4   ANH     HĐNG                   SHL SHL       SHL  
5   SHL     SHL                                
7 Sáng 1                                          
2                                          
3                                          
                                  Hồng Thái Tây, ngày 24 tháng 9 năm 2019
                                  HIỆU TRƯỞNG
                                               
                                               
                                               
                                               
                                  Vũ Đình Cừ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu